Contact
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons
Hoofdkantoor OHPEN De Hoogte 7 9351 VN Leek +31594280123 Plan route
Direct contact Bel ons voor uw vragen+31594280123Of stuur een e-mail
Volg ons

Burgerparticipatie: zorgen voor een tevreden omgeving bij bouwprojecten

Ontwerpen en ontwikkelplannen hebben direct betrekking op bewoners, helemaal als het gaat om veranderingen in hun eigen wijk of omgeving.

Burgerparticipatie is daarom steeds belangrijker. Burgerparticipatie is een breed begrip, wat je op veel manieren uit kunt leggen. Uiteindelijk gaat het erom dat burgers zich betrokken voelen bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurt.

Met de komst van de Omgevingswet mogen burgers ook daadwerkelijk meedenken en meebeslissen over de leefomgeving.

Participatieladder

De participatieladder is een instrument om de mate waarop burgers worden betrokken bij beslissingen van hun gemeente te meten. De ladder begint onderaan bij het actief adviseren van burgers. De ladder gaat omhoog via raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen tot zelfbestuur. Bij zelfbestuur werkt de gemeente vanuit een adviserende rol en worden beslissingen en besluiten zelf genomen door de burgers.

Burgerparticipatie gemeente

Er zijn vier onderdelen waarop burgerparticipatie gemeenten kan helpen:

 • Informatie vergaren

Burgerparticipatie zorgt voor een schat aan informatie. Op deze manier krijgt de gemeente een goed beeld van wat er speelt onder de burgers. Daarnaast zorgt burgerparticipatie ervoor dat een gemeente weet wat voor mensen in de gemeente wonen en wat ze bezighoudt in het dagelijks leven.

 • Binding krijgen

Een hoge mate van burgerparticipatie zorgt ervoor dat een gemeente binding krijgt met de bewoners. Hiermee kan een bestuurder laten zien dat ze niet boven maar tussen de mensen staan. Daarnaast krijgen burgers het gevoel dat er echt naar ze geluisterd wordt.

 • Problemen oplossen

Burgerparticipatie is een effectieve manier om problemen op te lossen. Dit geldt voor problemen in de maatschappij, maar ook voor problemen die ontstaan door (verwachte) projecten. Burgers kunnen bijdragen aan een oplossing voor problemen.

 • Draagvlak creëren

Het betrekken van bewoners bij besluitvorming zorgt voor een groter draagvlak in de gemeente. Veranderingen binnen de gemeente stuiten af en toe op onbegrip bij burgers. Door burgerparticipatie goed toe passen wordt dit onbegrip weggenomen.

Online burgerparticipatie

Het moeilijkste van burgerparticipatie is om alle bewoners van de gemeente te bereiken. De vraag is dan ook: passen de traditionele vormen van burgerparticipatie nog bij deze tijd? Er wordt maar een beperkte groep bewoners bereikt met de traditionele vormen van burgerparticipatie. Hierdoor moet er gekeken worden naar nieuwe vormen van burgerparticipatie. Het is een uitdaging om een manier te vinden om alle bewoners te betrekken.

Daarom heeft Ohpen een game ontwikkeld die een oplossing biedt bij deze uitdaging: Yes! In my back yard! (Yimby).

Participatiegame

Met de burgerparticipatiegame Yimby kunnen burgers ontwerpen voor een wijk of publieke ruimte beoordelen, aanpassen, maken of ontwerpen testen op gevoeligheid voor hittestress, droogte en wateroverlast. Hoe de game precies werkt en eruitziet ontdekt u hier.

Het uitgangspunt van de game is om het leefgebied klimaat adaptief in te richten en de gebruikers van het gebied actief te laten participeren. Yimby kan bijdragen aan participatieprocessen op verschillende niveaus van de participatieladder en is flexibel inzetbaar. Dit is interessant omdat het zorgt voor:

 1. Co-creatie tussen burger en gemeente

Maatschappelijke betrokkenheid van gemeentes is belangrijk. Het wantrouwen van burgers richting de overheid en instituties is de laatste jaren gegroeid (bron).

De game Yimby zorgt voor een actieve rol van burgers in besluitvorming over de leefomgeving die gefaciliteerd wordt door de overheid (gemeentes).

De game zorgt voor wederzijds begrip tussen bewoners en gemeentes.

 1. Je neemt bewoners mee in het ontwerpproces, wat draagvlak creëert voor het bouwproject

Als je burgers meeneemt het ontwerpproces, creëert dit draagvlak voor de uitvoering van het proces.

De game laat bijvoorbeeld bewoners relevante informatie zien over de bestendigheid van de ontwerpen tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Dit maakt het mogelijk om bewoners verder te informeren over waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en wat voor invloed deze keuzes hebben op hun leefomgeving.

 1. Participatie stimuleren en participeren

Vanuit de omgevingswet is de ambitie uitgesproken dat burgers mogen meebeslissen over de leefomgeving. De game stimuleert en faciliteert deze ambitie en maakt burgerparticipatie visueel en is in tegenstelling tot andere vormen van burgerparticipatie gemakkelijk vanuit huis toegankelijk.

Door de gemakkelijke toegang zullen grotere groepen burgers geneigd zijn om te participeren.

 1. Data analyse en advies

Doordat Yimby een online applicatie is, houd je data bij over de voorkeuren vanuit de maatschappij en van burgers. Deze inzichten kunnen weer worden gebruikt bij de advisering op gebied van ontwerpen van openbare ruimtes.

Hoe ziet de game eruit en wat zijn de mogelijkheden?

De burgerparticipatiegame bestaat uit een basispakket waar we op basis van de behoefte van onze klanten, diverse modules aan kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld de module rondom ruimtelijke ontwikkeling om omwonenden beter te betrekken en op die manier het draagvlak van die doelgroep te vergroten bij bouwprojecten.

Andere modules zijn bijvoorbeeld:

 • Inrichting van speelgelegenheden
 • Schoolterreinen inrichten
 • Module voor de herinrichting van een straat of wijk

In de nabije toekomt ontwikkelen we modules voor toepassingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulair bouwen.

Voor wie en hoe kan de game worden ingezet?

We geven je hieronder enkele voorbeelden over op welke wijze je de Yimby game inzet en voor wie de burgerparticipatiegame is ontwikkeld:

 1. Een bouwteamopgave die door gemeente X is uitgeschreven voor het ontwerp en realisatie van een aantal wegen in dorp y. Ten behoeve van het omgevingsmanagement kan de game worden ingezet om de burgerparticipatie (onderdeel van de opdracht) te faciliteren;
 2. Het herinrichten van schoolpleinen voor gemeente X. De gemeente wil de schoolpleinen vergroenen en klimaatbestendiger inrichten en de game faciliteert de campagne.
 3. Een bouwbedrijf is op zoek naar een platform/methodiek om de bewoners van dorp X te informeren over alle plannen (bijvoorbeeld verduurzaming, aardbevingsbestendig maken);
 4. Ter ondersteuning van overheidscampagnes rondom verduurzamingsopgaves, klimaatproblematiek en circulair bouwen (denk aan bewustwordingsprogramma rond afvalinzameling of gasloos maken van een woonwijk).

 

Uiteindelijk wordt de input vanuit de game verzameld en meegenomen in het daadwerkelijke ontwerpproces van Ohpen. Met de data wordt een ontwerpadvies gemaakt die vervolgens wordt doorvertaald tot uitvoering naar de aannemer.

Door de burgerparticipatiegame aan de voorkant in te zetten zal ook tijdens de uitvoering van het bouwproject meer begrip zijn voor de bouwwerkzaamheden. Het inzetten van de burgerparticipatiegame zorgt daardoor voor een tevreden omgeving bij bouwprojecten. Wat resulteert in bouwprojecten die probleemloos en zonder vertraging worden uitgevoerd.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze game en de mogelijkheden bij jouw gemeente of bouwproject? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij geven graag een demonstratie van de Yimby game voor burgerparticipatie en kijken naar de mogelijkheden passend voor jouw vraagstuk. Zo bereik je meer burgers én draagvlak voor je innovatieve projecten.